ACCÉS CLIENTS   
Suport
PARLEM?   93 817 40 25


  He llegit i accepto la Política de privacitat

  24/07/2018

  Brave: el navegador web que treballa amb Blockchain

  Màrketing Online - Posicionament Web

  El gener de 2016 naixia el nou navegador web Brave, de codi obert basat en Chromium, de la mà de l’ex-CEO de Mozilla i creador de Javascript, Brendan Eich. L’objectiu principal del nou navegador és protegir la privacitat i gestionar els anuncis de forma diferent a la tradicional, així que pot canviar la manera de tractar la publicitat en el màrketing online.

  Un dels avantatges d’aquest navegador web és la navegació més ràpida i més segura, és a dir, una navegació millorada per a l’usuari. Per a aconseguir-ho elimina components que perjudiquen l’experiència de navegació, com per exemple anuncis, scripts, elements que fan el seguiment de les sessions dels usuaris… alleugerint la mida i reduint el temps de càrrega, alhora que el navegador t’avisa del que està realitzant.

  Pel que fa a la seguretat, Brave acaba amb el “malvertising” , un tipus de publicitat que instal·la malware als dispositius sense que l’usuari se’n adoni. Alhora, estableix connexions segures amb la integració del HTTPS Everywhere, i bloquegen píxels i cookies de seguiment. La integració de Brave amb Tor ha fet que la privacitat sigui encara més ferma ja que les tecnologies de Tor protegeixen la informació fent rebotar aleatòriament les comunicacions a través d’una sèrie de servidors intermediaris, pel que fa gairebé impossible que puguin rastrejar el que s’està fent.

  Des de la companyia es planteja un nou model de negoci publicitari. Es tracta d’oferir publicitat, de manera acceptable. És a dir, el navegador mostrarà anuncis sense recol·lectar dades de l’usuari. S’ha construït un sistema anomenat Brave Payments en el que els usuaris contribueixen amb pagaments als proveïdors de continguts que visiten mitjançant pagaments a través de carteres Bitcoin i de la tecnologia Aonize que proporciona una capa d’anonimat addicional pe protegir les transaccions. En aquest punt és on entra en joc el Blockchain, la tecnologia base de Bitcoin i altre criptomonedes per a ajudar a que el consum de continguts a Internet sigui més eficient per part d’anunciants, proveïdors de contingut i usuaris.

  150 Free Spins with No Deposit: Unleash the Fun in the USA

  Are you a fan of online casino games? Do you love the thrill of spinning the reels and hoping for a big win? Well, get ready to unleash the fun like never before because we have some exciting news for you! In this article, we will be diving into the world of 150 free spins with no deposit, an incredible opportunity for players in the USA to enjoy their favorite slot games without spending a dime!

  Imagine having the chance to play popular slot machines without having to make a deposit. It sounds too good to be true, right? But it’s not! With 150 free spins, you can experience the excitement and entertainment of online casinos without any financial risk. In this post, we will explore how these free spins work, where you can find them, and why they are a game-changer for players in the USA. Get ready to spin the reels and uncover the secrets of this amazing offer!

  Exploring the Exciting World of Online Casinos: A Guide to Free Spins

  Get ready to unleash the fun in the USA with an incredible offer of 150 free spins with no deposit required! This exciting promotion is perfect for all casino enthusiasts looking to experience the thrill of online slots without spending a dime. Whether you’re a seasoned player or new to the world of online gambling, these free spins offer a fantastic opportunity to try your luck and potentially win big, all without risking your own money.

  With 150 free spins at your disposal, you’ll have ample chances to explore a wide variety of popular slot games and discover which ones suit your preferences. From classic fruit machines to modern video slots with immersive themes, there’s something for everyone. Take advantage of this exclusive offer and embark on an exhilarating journey filled with excitement and the possibility of hitting the jackpot. Don’t miss out on this limited-time opportunity to unleash the fun and win real cash prizes in the USA!

  Unveiling the Benefits of No Deposit Free Spins: How to Make the Most of Your Gaming Experience

  Are you ready to unleash the fun and excitement of online gambling in the USA? Look no further than Betzoid, where you can get a thrilling offer of 150 free spins with no deposit required. That’s right, simply visit https://betzoid.com/us/150-free-spins-no-deposit/ to claim your free spins and start playing right away.

  With these 150 free spins, you have the chance to explore a wide range of exciting casino games without spending a dime. Whether you’re a fan of slots, roulette, or blackjack, Betzoid has got you covered. Experience the thrill of spinning the reels and winning big, all without risking your own money.

  Don’t miss out on this incredible opportunity to enjoy 150 free spins with no deposit required. Visit https://betzoid.com/us/150-free-spins-no-deposit/ now and start your online gambling adventure today. Unleash the fun and see if you have what it takes to strike it lucky!

  Unleashing the Fun: Discovering the Best Free Spin Offers in the USA

  Are you ready to unleash the fun in the USA? Look no further! We have an exciting offer for you – 150 free spins with no deposit required! Whether you’re a seasoned gambler or new to the world of online casinos, this promotion is perfect for everyone. With these free spins, you can experience the thrill of playing your favorite slot games without spending a dime.

  Why waste your hard-earned money when you can enjoy the excitement of online gambling without any financial risk? Our 150 free spins with no deposit offer allows you to explore a wide range of slot games and discover new favorites. Whether you prefer classic fruit machines or modern video slots, there is something for everyone. Take a spin and see where your luck takes you!

  Signing up for this incredible offer is quick and easy. Simply create an account on our website and the 150 free spins will be instantly credited to your account. There’s no need to make a deposit or enter any bonus codes. It’s that simple! Don’t miss out on this fantastic opportunity to win big without spending a penny.

  So, what are you waiting for? Unleash the fun in the USA with our 150 free spins with no deposit promotion. Get ready to spin the reels, experience the thrill, and potentially walk away with amazing prizes. Don’t miss out on this exclusive offer – sign up today and let the fun begin!

  Maximizing Your Chances to Win: Strategies for Playing with Free Spins

  Get ready to unleash the fun in the USA with an incredible offer of 150 free spins with no deposit required! This exciting promotion is perfect for all casino enthusiasts looking to maximize their gaming experience without spending a dime. Whether you’re a seasoned player or new to the world of online casinos, this offer is a fantastic opportunity to try your luck and potentially win big.

  With 150 free spins at your disposal, you’ll have plenty of chances to explore a wide range of thrilling slot games and discover your favorites. From classic fruit machines to action-packed video slots, there’s something for everyone. Take advantage of this exclusive offer and embark on an unforgettable gaming journey without any financial risk. Don’t miss out on the chance to unleash the fun and experience the excitement of online casino gaming in the USA today!

  From Start to Finish: Step-by-Step Guide to Claiming and Using Your 150 Free Spins

  Are you ready to unleash the fun in the USA? Look no further! We have an exciting offer just for you: 150 free spins with no deposit required. That’s right, you can enjoy the thrill of online casino games without spending a dime. Whether you’re a seasoned player or new to the world of online gambling, this offer is perfect for everyone.

  With 150 free spins, you’ll have plenty of opportunities to win big. Spin the reels on popular slot games and watch as the excitement unfolds. Will you hit the jackpot or unlock special bonus features? The possibilities are endless. And the best part is, you don’t need to make a deposit to get started. Simply sign up and claim your free spins to start playing today.

  But that’s not all – this offer is exclusively available in the USA. We want to make sure that players from all across the country can join in on the fun. So whether you’re in New York, California, Texas, or anywhere else in the USA, you can take advantage of this incredible deal. Don’t miss out on your chance to win big and experience the thrill of online casino gaming.

  Ready to get started? Simply click on the link below to claim your 150 free spins with no deposit. Hurry, this offer won’t last forever. Unleash the fun in the USA and see where your luck takes you!

  In conclusion, if you’re on the hunt for some thrilling casino action without having to make a deposit, look no further than the 150 free spins offer. It’s an incredible opportunity to unleash the fun right here in the USA. With a wide range of games to choose from and the chance to win real money, these free spins provide an exhilarating experience for both new and seasoned players. Don’t miss out on this fantastic offer – sign up today and get ready to spin your way to big wins!

  La forma de finançament del projecte Brave va ser mitjançant una ICO (Initial Coin Offerings) en la que van crear la seva pròpia criptomoneda anomenada BAT, en van vendre 1.000 milions a un valor de 35 milions de dòlars.

  Brave reintroduirà els anuncis de manera més controlada, eficient i privada que actualment. El navegador permetrà llançar anuncis als usuaris mitjançant un catàleg d’objectius segons la regió i el llenguatge natural de l’usuari. L’usuari rebrà un anunci privat per dia, en una pestanya separada i rebrà una retribució en BATs del 70% que l’anunciant es va gastar al enviar-te cada anunci en que et fixis. Brave permetrà a l’usuari cobrar i convertir els BAT en dòlars, bitcoins o una altra moneda.

  Brave posa a prova les pàgines web que no estan optimitzades per un bon servei de posicionament web SEO, ja que les estratègies SEM Adwords i Social Ads deixen de funcionar al capar anuncis.

  En resum, estem davant d’un innovador navegador web que es basa en l’intercanvi publicitari digital, descentralitzat i transparent, basat en Blockchain. Però, es convertirà en una nova forma de tractar el màrketing online basat en la publicitat?

  5/5 - (48626 votes)

  Gestinet, el seu partner 360º amb les millors solucions professionals.

  SEO Posicionament Web
  5/5 - (48626 votes)